Kunstrestauratie

De CofArt studio is gespecialiseerd in conservatie-restauratie van schilderijen en beschilderde objecten.

Een restaurator zorgt voor het behoud van het artistieke erfgoed ten behoeve van de huidige en de komende generaties, hij staat als het ware in dienst van het kunstwerk. Elk kunstwerk is dan ook uniek zowel in uitvoering als materiaalgebruik. Dit maakt elke behandeling ook anders en steeds een uitdaging. Naast het fysieke aspect van het object, wordt er rekening gehouden met de achterliggende ideeën van de kunstenaar, de context waarin het vervaardigd werd en de persoonlijke geschiedenis van het kunstwerk. Conservatie-restauratie gaat bijgevolg hand in hand met de wetenschap en kunstgeschiedenis. Enkel met deze kennis kunnen wel overwogen en verantwoorde keuzes worden gemaakt op ethisch, esthetisch en technisch gebied.
 
Conservatie of restauratie? een bepalende keuze

'Bezint eer ge begint' en 'haast en spoed is zelden goed', twee spreekwoorden die in conservatie-restauratie letterlijk van toepassing zijn. Een behandeling wordt steeds voorafgegaan door een uitgebreid vooronderzoek. Gedurende dit onmisbaar onderdeel vergaat de restaurator zoveel mogelijk informatie over de gebruikte materialen en toegepaste technieken in het kunstwerk. Het object wordt als het ware geïdentificeerd door een kunsthistorische en materiaaltechnische studie.Zo kan er onderbouwd gekozen worden voor passieve of actieve conservering, of restauratie.

Preventieve of passieve conservering is het geheel van maatregelen en handelingen die erop gericht zijn een optimale omgeving te creëren en/of te handhaven voor een duurzame bewaring van het object. Zo kan men, zonder het object zelf te behandelen, verval voorkomen of verder verval vertragen. Concreet tracht men de klimaatomstandigheden (temperatuur, relatieve vochtigheid en licht) en de omgevingsfactoren ( insecten en schimmels) te idealiseren, en de veiligheid (brandveiligheid en bescherming tegen vandalisme) van het object te garanderen.

Actieve conservering daarentegen vindt plaatsom de toestand van het object te consolideren door interventie aan het object zelf. Enkele voorbeelden zijn de behandeling van schimmel- of houtwormaantasting, de fixatie van loslatende verfdeeltjes en het behandelen van de drager wanneer deze door instabiliteit schade dreigt te berokkenen aan de picturale laag.

De laatste stap is restauratie, waarbij het te behandelen object in een van tevoren bepaalde toestand wordt gebracht. Meestal tracht men een toestand te verkrijgen die de originele afbeelding benadert, met respect voor de esthetische, historische en fysieke veranderingen. De visuele impact van materiële veroudering, beschadigingen of oude aanpassingen worden afgezwakt of ongedaan gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan men overgaan tot een reconstructie van verloren delen.